АГРОЕКОЛОГ

Професия АГРОЕКОЛОГ, Код: 621140

Специалност Агроекология,  Код: 6211401

  • Степен на професионална квалификация- трета      
  • Ниво по НКР: 4              
  • Срок на обучение: до 18 месеца
  • Общ брой часове: 960
  • брой часове по теория: 450
  • брой часове по практика: 510
  • Форма на обучение:  Дневна
  • Организационна форма:  Квалификационен курс
  • Минимално входящо образователно равнище:  средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование