Безопасност на движението по пътищата. Сигурност при кризисни ситуации – бедствия, пожари, аварии, тероризъм. Работа с жертви на престъпления. Реакции и методически указания за преподаване.

17 февруари 2020
Основна цел: 
В процеса на обучението участниците се запознават с нормативните документи, касаещи задължителното изучаване от децата и учениците на правилата за движение по пътищата съгласно Системата за организация и управление на дейностите, свързани с обучението и възпитанието по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката и утвърдените със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) програми за обучение по БДП, методически указания.
Програмата включва анализ на създадени добри и лоши практики при изучаване и прилагане на нормативна база, свързана с пътната безопасност, реакции при бедствия, пожари, аварии, и тероризъм /ученици, колеги, представители на други обучителни организации и институции/. Психологични препоръки и правила на поведение в ситуации на нападение (опит за убийство, сексуално нападение, грабеж). Типологизация на жертвите на престъпления. Специфика и идентифициране на рискови групи. Оценка на риска. Междусекторно взаимодействие при жертви на престъпление, жертви на трафик, психологически похвати при работа с жертви на престъпление. Видове охранителна дейност. Основни правила на поведение при тероризъм и различни видове бедствия и аварии. Работа в екип.
 
Цели на програмата: 
Съгл. НАРЕДБА 15 от 22 юли 2019г.:Познава иновативни образоват. технологии, техники и методи на преподаване и оценяване(6);противод.на незаконни, корупц. и др. прояви и (1.1.4);Осигурява безопасна и позитивна образователна среда(2.8);Създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа(3.12)умения за управление на конфликти(7)Пр.3 към чл.42, ал.2, т.2, стратегически и прогр.документи за определяне на приоритети, свързани с развитието(4)Предлага р-я за осиг.на подкрепяща, безоп.и позит.образоват.среда(2.4);Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие и умения за управление на конфликти(8);етични правила и норми(12);атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътр.и взаимопомощ(18)Пр.4 към чл.42, ал.2, т.3, Познава и спазва законно установените норми,които имат отношение към профес. права, задължения и трудовото му правоотн.(1.9);Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство (5.5);Участва в изпълнение на съвместни инициативи и проекти на институцията собщ.съвет, уч. настоятелство и др. (2.4)Пр.2 към чл.2, ал.2, т.1 Познава причините, факторите и начините за противод.на агресивното и антисоц.поведение(13)Насърчава участието на учениците в дейности по проекти, работи с представителите на учениците(9)Пр.6 към чл.42, ал.2, т.5
 
Методи на обучение: 
Методите на обучение са свързани с приоритетната необходимост от запазване на живота и здравето както на учениците, така и на преподавателския и административен състав на училища и детски градини в критични ситуации, като включват демонстрации, ролеви игри, презентации, водене на разговори, начини на наблюдение и правилен анализ на получената информация. Теоритичната част на програмата предоставя възможност за поставяне на въпроси пред лекторите. Методите на обучение включват анализ на предходни практики и усъвършенстването им, според новите изиствания на евростандартите в образованието. На участниците ще бъдат прдоставени материали за ролевите игри и осигурен достъп до обучителна електронна платформа. По време на обучението ще бъдат използвани и методи за получаване на обратна връзка от участниците.