Експерти от Института за гората при Българска академия на науките и от НУЦГИГ при Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ проведоха информационни срещи за предотвратяване на пожари

28 февруари 2023

Срещите за насърчаване на отговорно поведение, участие в мероприятия и дейности, свързани с предотвратяване на пожари в природни територии се проведоха на 23 и 24.02.2023г. в залите на НТС Кюстендил, гр. Кюстендил и на читалище „Пробуда-1919“, гр. Кочериново. Експертите се срещнаха с представители на институции, неправителствени организации и граждани, за да разговарят с тях за необходимостта от повишаване готовността на населението да участва в мероприятия и дейности, свързани с предотвратяване на пожари в природата. Презентациите включваха демонстрационни дейности за превенция и работа с различни инструменти за гасене на горски пожари. Експертите представиха и методика, и приложимост на разработен Риск-регистър за превенция на горски пожари. По време на дискусиите бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата в борбата с пожарни явления в природни територии. На участниците в срещите бяха предоставени информационни материали.

Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.