Започва организирането на обучителни семинари за ученици и информационни срещи за превенция от възникване на горски пожари

6 февруари 2023


Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по периметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Ще бъдат проведени 4 броя обучителни семинари за ученици /7-12 клас/ в областите Благоевград и Кюстендил. Целта е да се повиши информираността на децата за необходимост от отговорното поведение и превенцията от възникване на горски пожари. В рамките на проекта се организират и 2 информационни срещи със заинтересовани страни и целеви групи сред местното население за насърчаване на отговорно поведение, участие в мероприятия и дейности, свързани с предотвратяване на пожари в природни територии.

В семинарите и информационните срещи ще участват експерти от Институт за гората при Българска академия на науките и от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Те ще представят методика и приложимост на разработен Риск-регистър за превенция на горски пожари.