Изкуството да комуникираш. Работа в екип и разрешаване на конфликти. Етика, манипулация и конфиденциалност.

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Работа в екип /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.1,/
 • Проява на положително отношение към политиките и практиките на институцията, за участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия и включване в реализирането на културни и социални дейности /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.1,1.6/,
 • Работа с родители и други заинтересовани страни / приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.2/, – Прилагане на информационните и комуникационните технологии в работата,  за подпомагане и мотивиране децата/учениците за формиране на дигитални умения /приложение 2 към чл.42,ал.2,т.1, II, ал.2,2.6/
 • Прилагане на нормативната уредба и етичните стандарти /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, IV, т.1,2,3,4/
 • Обмяна на информация, за презентиране и за осигуряване на постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.2, IV,т.1/, –  Разрешаване на конфликти, предлагане на решения и приемане на критика /Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2,т.3/,

Настоящите възможности за компетентности са актуални към приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/

 • Целите са свързани с придобиване на умения за презентиране, задържане на вниманието и правилно комуникиране с ученици, колеги, но и външни институции, медии, обществото. Целта е придобиване на умения за поставяне и разрешаване на проблемите в образованието не само вътре в системата, но и извън нея.

РЕЗУЛТАТИ

 • Създадени собствени презентации на всеки обучаем
 • Създаване на стратегия за разрешаване на конфликтна ситуация за всеки обучаем
 • Участие в симулативно събитие с прилагане на нормативна база и етичени правила
 • Създаване на правила за екипна работа
 • Създаване на стратегия за групови изяви и правила