Информираност и перспективи, свързани с МИГ – Пещера

20 октомври 2016

01 На 19.10.2016г. от 17.30ч. в залата на Общински съвет гр. Пещера се проведе пресконференция на Местната инициативна група. На форума бяха представени целите по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд на развитие на селските райони. Главна тема на дискусията бяха визията и целите на проекта. Кметът на град Пещера Николай Зайчев насърчи включването на местното население при разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие. Участниците в  продължилата близо час среща с медиите, бяха запознати с възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд. Бяха обявени и първите стъпки към популяризиране на програмата. Още днес ще се проведе информационен семинар в с. Радилово. В петък местните жители на с. Капитан Димитриево ще се запознаят с възможностите предоставени от „МИГ Пещера”.  Като следващ етап ще бъде изградена  стратегия за водено от общностите местно развитие. Предвидени са консултации със заинтересовани страни, работни срещи и обществени обсъждания. В изпълнение на дейностите по проекта, се организират активни мероприятия, свързани с изграждане и популяризиране на стратегия за местно развитие на територията на „МИГ Пещера”. В срещите са поканени да участват всички заинтересовани страни – микро, малки и средни предприятия, земеделски производители и кооперации, читалища и неправителствени организации, представители на вероизповеданията,  детски градини и училища, спортни клубове, представители на местната власт и активни граждани. С тези дейности се очаква подобряване информираността на населението на територията на „МИГ Пещера“, представяне на бъдещото развитие и оживяване на територията.

02Проектът се изпълнява по Договор № РД 50-94/18.07.2016 г. между бенефициента СНЦ „МИГ – Пещера“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.