Общуване и комуникации

Общуване и комуникации

Брой часове: 16

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на познания за функциите на езика, стиловете на общуване, формите на устно и писмено общуване, характеристиките на стиловете в разговорния език, разнообразието на езиковите и комуникативни форми. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания различните стилове и функции на езика

– познания за формите и стиловете на устно общуване

– познания за характеристиките на писмена форма на общуване

– умения за аргументиране в писмена и устна форма