Подобряване на презентативните умения

Подобряване на презентативните умения

Брой учебни часове: 16

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на познания за подобряване на презентативни умения. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– умения за подготовка на материали за презентация

– познания за различните стилове на презентиране

– умения за съставяне на план за действие и справяне с негативна аудитория, преодоляване на сценичната треска преди представянето