Събиране и обработване на информация

Събиране и обработване на информация

Брой учебни часове: 16

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за видовете информация, методите за събирането й и нейната обработката, основни познания за комуникационните канали и тяхната роля в обмена на информация. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– умения за търсене, събиране и обработване на писмена информация, данни и понятия за систематичното й организиране

– умения за използване на източници на информация

– умения за анализиране, създаване и представяне на обработена информация