Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи

Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи

Брой учебни часове: 16

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания за устно и писмено изразяване, изграждане на изказване, участие в дискусия или дебат. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– умения за формулиране устно и писмено изразяване на аргументи по убедителен начин, имайки предвид и чуждите гледни точки

– изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

– участва в дискусия или дебат – самостоятелно или в екип , като проявява толерантност към другите участници.

– в хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

– при публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.

– създава собствени текстове с аналитична, тълкувателна насоченост

– увереност при говорене пред публика

-изразяване на собствена позиция