Функционална граматика и езикови механизми

Функционална граматика и езикови механизми

Брой учебни часове: 16

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

Цел на курса:

Предоставяне на основни познания по майчин език, основни знания по четене и писане. Насочен към възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и тези в риск от социално изключване.

След завършване на курса обучаемите ще са усвоили:

– познания по основна лексика, функционална граматика и стил, както и знания за функциите на езика

– осведоменост за основните типове на вербално взаимодействие

– разбиране на паралингвистичните черти на комуникацията

– разбиране характеристиките на писмената реч

– умения за устно и писмено общуване

– умения за четене и разбиране на различни текстове чрез усвояването на адекватни стратегии, в зависимост от целта на четенето и вида текст