Първо ниво Elementary (A1)

Първо ниво Elementary (A1)

Брой учебни часове: 100 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна

След завършване на курса обучаемите трябва да могат:

да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за тях и тяхното семейство, пазаруване, работа, непосредственото им обкръжение)

– да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения

– да могат да четат кратки, елементарни текстове, да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други, да разбират кратки лични писа.

– да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности, да могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат.

– да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност

– да могат да напишат кратки бележки и съобщения, да могат да водят обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност