Консултирането в училище. Специализирано обучение със супервизия на случаи за училищни психолози и педагогически съветници.

21 юни 2017

ЦЕЛ

Основната цел е участниците да работят върху следните аспекти на ефективното консултиране като:

 • влиянието на преноса и контрапреноса;
 • присъствието на консултанта;
 • мястото на консултанта в системата на консултирания;
 • работа с чувства;
 • работа с травми;
 • отработване на индивидуални казуси и казуси с ученически класове;
 • работа със семейства;

Това е отразено в следните компетентности, визирани в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

 • Познаване и прилагане на съвременни стратегии, методи и форми на псифологическа подкрепа и търсене на иновативни решения, произтичащи от потребностите на децата и ученицитe; /Приложение 7, ал. II, т. 7./
 • Познаване и управляване на процеса на консултиране. Използване на алтернативни подходи /Приложение 8, ал. II, т. 4.1./
 • Притежава готовност и желание за прилагане на добри практики и иновации; /Приложение 7, ал. I, т. 2.3./
 • Притежава знания и умения за работа по случай; /Приложение 7, ал. I, т. 2.6./

РЕЗУЛТАТИ

 • Разгледани случаи на всички участници в групата;
 • Всички участници в групата по няколко пъти са били в роля на консултант и консултиран и са получили обратна връзка от водещия;
 • Всички участници в групата споделят случаи, които са разрешили с помощта на наученото;
 • Всички участници са правили анализ на системата клас и стратегия за въздействие,  използвайки социометрията като отправна точка за разбиране на взаимните влияния;