Лидерски умения, правилно говорене, предотвратяване на проблемни ситуации

21 юни 2017

ЦЕЛ

Основната цел:

 • развиванене на организационната, комуникативната и административната компетентност на педогогическите специалисти.

Обща цел:

 • Притежаване на умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни училищни политики, знания и умения за управление на качеството: анализиране на резултатите от дейността на институцията, разработване и реализиране на програми и механизми за развитие и мерки за повишаване на качеството и ефективността. Трябва да търсят и прилагат успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като изграждат устойчива връзка и възможности за участие в процесите на вземане на решения, управляват конфликти, чрез идентифициране на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов и индивидуален подход в обсъждането на проблеми. /Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2, Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3, Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3, Приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 6, Приложение № 8 към чл. 42, ал. 2, т. 7/.

Специфични цели:

 • Знания и умения за управление на човешките ресурси, свързани с професионалното развитие, прилагат иновативни теории, модели и принципи в управленската практика, притежават умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни училищни политики, управляват конфликти, умеят да мотивират членовете на екипа за професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

 

РЕЗУЛТАТИ

Индикаторите са пряко свързани със справянето с поставените задачи по времето на целия обучителен процес. По предварително разработена система за оценка- по всички зададени задачи- ще се трупат точки – до 80 от 100, като целите са подготовка за финален тест, очакванията за който са решаване на поне 80 процента от въпросите.

Пр. при 10 поставени практически задачи- 10 точки за всяка.

 • Разрешаване на конфликтна ситуация – ръководител-преподавател, преподавател-ученик- 10т.
 • Въвеждане на нова система за мониторинг и контрол- 10т.
 • Визия за развитие на училищните политики- разработване на стратегия – 10т.
 • Идентифициране на съгласие и несъгласие – 10т.
 • Мотивиране на членовете на екипа-10т.
 • Индивидуален подход при обсъждането на проблеми-10т.
 • Водене на преговори- 10т.
 • Водене на дебати-10т.
 • Презентиране на успех или проблем на конференция/пресконференция/дебат-10т.
 • Стратегическо и оперативно планиране-10т.

 

Мнения, забележки и препоръки на обучаемите за повишаване на квалификацията очакваме ТУК: info@ancoragente.com