Медиацията в училище. Култура на мира и мирно решаване на конфликти. /Тренинг за придобиване на практически умения/

21 юни 2017

ЦЕЛ

Целите на програмата са изцяло практически и включват:

  • Участниците да овладеят четирите стъпки на процеса на медиация и да ги упражняват в работата по решаване на реални казуси.
  • Да се научат да използват в процеса на медиацията ефективни комуникативни похвати, с които си служат професионалните медиатори;
  • Да приобщават учениците към ценностите на културата на мира и мирното решаване на конфликти;

Тези цели резонират със следните компетентности, заложени в наредба 12 от 01.09.2016 г.:

  • Познаване на методи за превенция и справяне с конфликтни ситуации; /Приложение 2, ал. II, т. 4.6./, /Приложение 7, ал. III, т. 1.4./
  • Умения за решаване и управление на конфликти, идентифициране на аспектите на съгласие и несъгласие, предлагане на обосновани решения на проблемите, възникнали в училището; /Приложение 3, ал. IV, т. 1.2./, /Приложение 4, ал. IV, т. 6./
  • Познаване на функциите на медиатора в решаването на конфликта. Притежаване на умения за различни стилове за решаване на конфликт. /Приложение 8, ал. II, т. 4.6./

РЕЗУЛТАТИ

  • Участниците да преминат през работа с четирите стъпки на процеса на медиация;
  • Да владеят най-приложимите в медиацията комуникативни техники и да ги използват спонтанно в професионалния си живот /преформулиране на негативно послание, Аз-послание, изясняване, перифраза, обобщение, огледало на чувствата/;
  • Да умеят да превращат конфликта от позиционен в интеграционен /базиран върху търсенето на общия интерес/;
  • Да разработят стъпки за отстояването на ценностите на културата на мира в училищата и класовете си;