МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Професия МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, код 522040

 

Специалност: Газова техника (код 5220406)

 • Степен на професионална квалификация: втора         
 • Ниво по НКР: 3             
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове: 660         ‘
 • брой часове по теория: 240
 • брой часове по практика: 420
 • Форма на обучение: Дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс
 • Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап

 

Специалност: Топлотехника (код 5220409)

 • Степен на професионална квалификация: втора
 • Ниво по НКР:             
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове: 660
 • брой часове по теория: 240
 • брой часове по практика: 420
 • Форма на обучение: дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс
 • Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета
 • (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)

 

Специалност: Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)

 • Степен на професионална квалификация: втора
 • Ниво на Национална квалификационна рамка (НКР): 3
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове: 660
 • брой часове по теория: 240
 • брой часове по практика: 420
 • Форма на обучение: Дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс, съгл. Чл.17, ал.2 от ЗПОО
 • Входящо минимално образователно равнище: за лица, навършили 16 години – завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (Рамкова програма Б), завършено основно образование (Рамкова програма Е).