ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЦПО „АКАДЕМИЯ” – ВЕЧЕ И В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

26 май 2016

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА.

01Обученията по ЗБУТ стават по-достъпни, по-удобни и съобразени със свободното ви време. Всеки от курсистите получава, както в присъствената форма, всички учебни материали, пълни лекции, както и възможност за онлайн консултации с лектори. Курсовете – дистанционни и присъствени /включително по заявка на работодател/, предоставят специфични понятия от нормативни актове, стандарти и правила за преценка на възможните опасности в работна среда. Получените знания позволяват анализ и предприемане на мерки за гарантиране на безопасни, предотвратяващи стреса и негативните последици върху служителите условия на труд.

С дистанционната форма на обучение вече можете да разпределяте времето си за подготовка и продължителността на курса. Тя позволява обучението да бъде индивидуално, но и едновременно на всички служители на компанията. Изпитите също могат да бъдат положени онлайн, като след това получавате Сертификат на лицензирания от НАПОО център за професионално обучение Академия към Анкора А Дженте.

Обучението  предоставя ключови познания за:

 • Нови и актуализирани актове по ЗБУТ
 • Промените в Кодекса на труда във връзка с трудовото законодателство по здравословни и безопасни условия на труд
 • Здравословни работни места – модел на Световната здравна организация
 • Оценяването на съответствието на работната среда с изискванията
 • Инспектиране по труда от контролните органи и изисквания към фирмите по ЗБУТ
 • Административно-наказателна отговорност по ЗБУТ
 • Задължения на работодателя за осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Европейски директиви.
 • Основни вътрешни актове и документи в сферата на условията на труд.
 • Права и задължения на органите (длъжностните лица) по здраве и безопасност при работа.
 • Действия на работодателя и работещите при възникване на сериозна и непосредствена опасност по време на работа и при авария.
 • Изисквания при потенциален риск, според естеството на производствения процес.
 • Допускани нарушения при провеждане на инструктажите и обучението по безопасността на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана.
 • Разрешаване на конфликти при разпределяне на работата, предотвратяване на ситуации с пренапрежение и стрес.
 • Ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето.
 • Концентрация и адаптация, работа в екип.
 • Действия и процедури при настъпване на трудова злополука и професионално заболяване. Оказване на долекарска помощ.

 

За повече информация, график на курсовете и записвания:

info@ancoragente.com; 02/962 47 48; 0878 435 893; 0878 887 139; 0876 307 421