Оказване на първа долекарска помощ на пострадал. Прилагане на програми за превенция на рисково поведение. Превенцията на зависимости, агресия, насилие и др.

21 юни 2017

ЦЕЛ

  • Придобиване на знания и умения за оказването на първа долекарска помощ, прилагане на програми за превенция на рисково за здравето поведение.

Специфични цели: 

  • Познаване на изискванията за оказване на първа долекарска помощ на пострадал – Приложение № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5
  • Изграждане и проявява на положително отношение към грижата и отговорността за учениците, чрез изграждане умения за здравословен начин на живот, потребност от активен живот и хигиенни навици; – Приложение № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5 /2.9/
  • Придобиване на знания за най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости, агресия, насилие и др. – Приложение № 8 към чл. 42, ал. 2, т. 7 /1.4/.
  • Познаване и прилагане на програми за превенция на рисковото за здравето поведение – Приложение № 8 към чл. 42, ал. 2, т. 7 /2.4/
  • Познаване на мерките за опазване на здравето и особеностите на спортния травматизъм, включително и за вредата от употребата на допинг, алкохол или наркотични средства, и предприемане на мерки за превенция на здравето на учениците в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес – Приложение № 13 към чл. 42, ал. 2, т. 12 /7/

РЕЗУЛТАТИ

  • Индикаторите са пряко свързани с постигане на заложените в програмата цели и успешното справяне с поне един теоритичен и един практически казус.
  • При теоритичния казус-участниците трябва покажат усвоени знания и умения, свързани с целите на проекта, което носи 40 точки /от 100/
  • При казуса от практиката – участниците трябва да демонстрират знания и умения за оказване на долекарста помощ, което носи 60 точки /от 100/