ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (Код: 522050)

 

Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения (Код: 5220501)

 • Степен на професионална квалификация: втора           
 • Ниво по НКР: 3     
 • Срок на обучение: до 1 година
 • Общ брой часове: 660

от които:              

 • брой часове по теория: 240
 • брой часове по практика: 420
 • (60 % от часовете от Отрасловата и Специфичната професионална подготовка)
 • Форма на обучение: Дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс
 • Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • (ЗСООМУП)