Планиране и управление на делегирани бюджети

21 юни 2017

ЦЕЛ

Основната цел: Придобиване на знания и умения за планиране и управление на бюджет за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства.

Специфични цели: Придобиване на знания и умения за:

  • Разработването и прилагането на формули за разпределение на средства;
  • Съставяне на бюджет, в т.ч. определяне и планиране на собствени приходи;
  • Законосъобразно, ефективно, ефикасно и балансирано изпълнение на бюджета;
  • Извършване компенсирани промени по плана на приходите и разходите
  • Създава и прилага система за финансов контрол.

Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 

Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3 

РЕЗУЛТАТИ

Индикаторите са пряко свързани с постигане на заложените в програмата цели и касаят развиване и надграждане на знания и умения за планиране и управление на бюджет за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства. За отчитане на изпълнението и постигане на предвидените индикатори по предварително разработена система за оценка по всички зададени задачи ще се отчитат точки, както следва:

  • При тест с 10 въпроси- 5 точки за всеки.
  • За успешно решена тест се приема получен резултат от минимум 80 %
  • За успешно проведено обучени – 80% от участниците с резултат минимум 80 т.