Прилагане на програма „Дебати” в работата на учителя. Изграждане на умения за публично поведение

21 юни 2017

ЦЕЛ

Пограмата има за цел учителите да обучават и мотивират учениците да се развиват в няколко основни направления:

  • Да се научат да водят спор и да говорят убедително;
  • Да изследват даден проблем и да формират аргументирана позиция;
  • Да работят в екип при поставена интелектуална задача /подготовка на дебат/;
  • Да преодоляват вътрешните си бариери от говорене пред публика и да формират своя характер;

Това резонира със следните компетентности, залегнали в Наредба 12 от 01.09.2016 г.

  • Познаване на техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения. Възпитаване на критично и конструктивно мислене и умения за ефективно търсене, подбор и осмисляне на информация от различни източници; /Приложение 2, ал. I, т. 1.7./
  • Работа с иновативни методи за преподаване и оценяване на учениците, конструктивни подходи за обучение, основаващи се на сътрудничеството за постигане на по-добри резултати; /Приложение 2, ал. II, т. 1-5./
  • Владеене на техники за презентиране и изграждане на презентационни умения у учениците; /Приложение 2, ал. II, т. 2.11./

РЕЗУЛТАТИ

  • Участниците ще могат да създават групи от ученици за подготовка на публични дебати;
  • Ще имат изграден критерии за оценка на представянето на участниците в дебата;
  • Ще ползват елементи от програма Дебати в работата си като учители и ще създадат проект за обогатяване на методиката си на преподаване;