Проект „Да спасиш живот“

23 април 2015
Медици и психолози обучават надзиратели в затворите и служители на арестите

 

baner„Да спасиш живот“ е съвместен проект на Агенцията за публични комуникации и обучения „Анкор А Дженте” и Синдиката на служителите в затворите в България.  Двете организации започват работа за подобряване на условията на труд и на живота в затворите и арестите. Служителите на правосъдното министерство ще се обучават как да оказват първа помощ и как да работят с наркозависими.

За 14 месеца психолози, лекари и експерти със специални обучителни програми ще преподават на надзиратели и затворници. Градовете,  в които ще се провеждат обученията са София, Пловдив, Ловеч и Сливен. Направленията са парамедицина и поведение при общуване с наркозависими. Лишени от свобода в Сливен ще се обучават на ръчен текстил.

Според анализ на експерти – в системата на затворите са необходими програми за продължаващо обучение на служителите, съгласно европейските стандарти.  Учебните модули за част от професия „Парамедик” ще помогнат за ревизиране и актуализиране на учебната програма в посока – оказване на помощ на наркозависими и предвид заболяванията при тях. Обучението е надграждащо и насочено именно към служителите, които често са първи на мястото на инцидент в затворите и арестите, и се налага да оказват спешна помощ до пристигането на лекарски екип. Експертите – преподаватели ще работят с малки групи, за да се създаде възможност за практическо обучение. То е съобразено с техните познания до момента и с високия процент на наркозависими в местата за изпълнение на наказанията. Преминалите успешно ще получат удостоверения за професионално обучение.

Програмата за работа с наркозависими е основана на задълбочено проучване на проблема, а модулите – сравнени с успешни външни модели за работа с наркозависими лица. На базата на анализ ще бъде разработена и адаптирана учебната програма, която ще бъде издадена и разпространена сред надзирателите в затворите и служителите в арестите, включително невключените в обучението, за да достигне до максимална аудитория от заинтересованите страни.

Получаването на професионална квалификация „Тъкач на ръчен текстил” ще бъде възможно за 20 жени, които изтърпяват наказания в сливенския затвор. Основната цел е създаването на възможност за тяхната социализация и квалификация. Това е иновативна програма, която се базира на обучителни модули, създадени със средства по американски донорски програми и насочени към интеграцията на тези групи в обществото. Преподавателите са експерти с над 15-годишен опит в сферата.

С проекта „Да спасиш живот” се очаква и подобряването на взаимоотношенията на надзирателите, затворниците и задържаните. Развиването на положителните качества на хората в тези затворени системи, придобиването и усъвършенстването на ключовите компетентности за работа с наркозависими лица, както и предхождащият анализ на проблема ще допринесат за по-добрите условия в местата за лишаване от свобода, смятат и от синдиката, и обучителите. Дългосрочната цел е още по-важна – мотивиране на надзирателите за по-ефективна работа и създаване на възможност лишени от свобода да получат квалификация, така че да се предотврати завръщането им обратно в затвора. В рамките на проекта ще бъдат обучени 148 надзиратели и служители на арестите. В хода на изпълнението на проекта – партньорите Анкор А Дженте и Синдикатът на служителите в затворите в България ще предоставят актуална информация за резултатите от обученията, за атмосферата на работа на преподавателите със служителите, както и за резултатите от приложените натрупани знания на надзирателите с лишените от свобода.

Проектът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Малка грантова схема.