Публикация във вестник „Новинар“ по проект „Да спасиш живот“ НФМ 2009-2014 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема

21 януари 2016