Публичност и поддържане на личен и институционален имидж. Работа с източници на информация.

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Тенденциите в образователните технологии, планиране и провеждане на събития, презентации, представяне на добри практики, семинари и др. Пр.5,чл.42,ал. 2,т.4/1.4/;  
 • Подходящите форми на поведение.Пр.4,чл.42,ал.2,т.3/1/;
 • Модели на управление на информационните ресурси, използване на информационните и комуникационните технологии и даване на предложения за укрепване на институционалния капацитет Пр.4,чл. 42, ал. 2,т.3;
 • Умения да се насърчава обмена на информация, планиране и организиране дейности за споделяне на опит. Пр.4,чл.42,ал.2,т.3;
 • Прилагане на езиковите и етичните норми при комуникация в различен контекст.Пр.3,чл.42,ал.2,т.2/1.6/;
 • Умения да се противодейства на прояви, уронващи престижа и доброто име на институцията. Пр.3,чл.42,ал.2,т.2;   
 • Водене на преговори за реализиране на успешни модели на партньорство. Пр.3, чл 42,ал.2,т.2;
 • Техники и начини за формиране в учениците на комуникативни умения, подбор на информация от различни източници.Пр.2,чл.42,ал.2,т.1;
 • Изграждане на положително отношение към личностното развитие. Пр.2,чл.42,ал.2,т.1;
 • Владеене на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците. Пр.2, чл.42,ал.2,т.1/2-11/;
 • Възможности за Подпомагане на стратегията за развитието на институцията,Пр.6,чл.42,ал.2,т.5;
 • Умения за подпомагане на насочването към източници на информация при избор на училище или търсене на работа.-Пр.8,чл.42,ал.2,т.7

РЕЗУЛТАТИ

 • Изготвяне на презентация и използване на информационни източници– поне 1бр.
 • Участие в дискусия, разговор – поне 1 бр.
 • Стратегия за изграждане на институционален имидж – поне 1 бр.
 • Планиране и подготвяне на събитие – поне 1 бр.

Отделните показани резултати от различните практически задачи ще носят точни на всеки участник, съответно – по 25 от 100.