Работа в интеркултурна среда в училище. /Практически семинар/

21 юни 2017

ЦЕЛ

Водещите цели на  това обучение са:

  • Участниците да разберат социално-психологическите фактори, които мотивират хората за противоборство заради различията си и да видят, че тези фактори действат във всеки един от нас;
  • Да усвоят практики и методи, чрез които да работят върху ценностната система на учениците;
  • Да водят учениците към практически дейности в училище за създаване на позитивен дух, базиран върху общочовешките ценности и човешките права;

Това резонира със следните компетентности, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

  • Познаване и прилагане на методи за работа в мултикултурна среда; (Приложение 2, т. III, 1.5.)
  • Познаване и прилагане на техники за превенция и справяне с конфликтните ситуации, подбиране на методи за формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност; (Приложение 2, т. II, 4.6..)
  • Знания по гражданско образование, насочени към съпричастност и съобразяване с личностните ценности и различията мужду хората; (Приложение 6, т. I, 1.7.)

РЕЗУЛТАТИ

  • Участниците да използват получени в обучението практики за намаляване на напрежението между различни групи ученици и установяване на дух на разбирателство и диалог в училище;
  • Участниците ще имат възможност за взаимен обмен при споделянето на случаи от своята практика;
  • Ще могат да предприемат мерки за решаване на конфликтни казуси, възникващи на базата на неприемане на различията, включващи работа с учениците и техните семейства;