Работа с интерактивни методи. Управление на груповата динамика и груповия процес

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Учителите да разберат възможностите на интерактивните методи и да бъдат мотивирани да ги използват в работата си;
 • Да разработят в малки групи поднасянето на учебно съдържание чрез интерактивни методи и да получат за работата си обратна връзка от водещия и от останалите участници;
 • Да разберат основните аспекти на воденето на груповия процес и да постигат в работата си едновременно както образователни, така и възпитателни цели;

Съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. те ще подобрят следните свои компетентности:

 • Познаване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за учебния предмет, който преподава; /Приложение 2, ал. I, т. 1.2./
 • Осигурява на учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания; /Приложение 2, ал. II, т. 2.3./
 • Умения за ръководене на група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги в създаването на дейности за самостоятелно учене; /Приложение 2, ал. II, т. 4.2./

РЕЗУЛТАТИ

 • Учителите ще познават петте основни групи интерактивни методи;
 • Всеки от тях ще е работил с интерактивен метод и ще е получил обратна връзка от обучителя;
 • Учителите да си тръгнат от обучението с 8 разработени плана за интерактивна работа;
 • Част от тези програми да бъдат представени и разиграни в практически занимания пред групата с получаване на обратна връзка и идеи за подобряване от обучителя;
 • Учителите да споделят проблеми и трудности в работата си с конкретни ученици и класове, които могат да бъдат решени чрез използване на конкретни методи за управление на груповата динамика;