Системен подход при управлението на училища и детски градини. Основи на екипното взаимодействие в организационната система

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • участниците да намерят отговор на следните въпроси, които често занимават ръководителите на различни организации:
 • Защо хората, работещи в моето училище/детска градина, са толкова напрегнати и конфликтни?;
 • Как да създаваме атмосфера на взаимно приемане и доверие?
 • Как да създавам добре работещи екипи, в които хората взаимно се допълват и има взаимно уважение?

Тези цели резонират със следните компетентности, залегнали в Наредба 12 от 01.09.2016 г.

 • Познаване и прилагане на иновативни теории, модели и принципи в управленската практика; /Приложение 3, ал. I, т.1.7./
 • Утвърждаване на екипен принцип на работа; /Приложение 3, ал. III, т. 1. б./
 • Познаване на механизмите за създаване на позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество; /Приложение 3, ал. III, т. 2./
 • Умения за формиране и управление на екип, за разпределяне на задълженията и упражняване на ефективен и прозрачен контрол; /Приложение 4, ал. III, т.7/

РЕЗУЛТАТИ

 • 100 процента от участниците ще бъдат изследвани с теста на Белбин и ще получат преки насоки как да ползват познанието от теста в работата си;
 • Участниците ще познават и прилагат в практиката си основни принципи на функциониране на организационните системи;
 • Закон за принадлежността – всеки принадлежащ към  системата следва да бъде разглеждан уважително.
 • Закон за реда (йерархията) – спазването на служебната йерархия и естествения ред в системата.
 • Закон за баланса – взаимен обмен при даването и получаването;
 • Ще се промени организационния климат в училища, където тези закони не са спазени и с няколко прости практически дейности могат да се приложат в практиката;