СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ ПОЖАРИ С ПРИДРУЖАВАЩ РИСК-РЕГИСТЪР НА ФАКТОРИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

7 февруари 2023

Дейността е във връзка с изпълнение на договор № BG16М1ОР002-3.021-0006-С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по периметър „Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

На 6-ти Февруари 2023 г. експерти от Институт за гората при Българска академия на науките и от НУЦГИТ при Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ представиха пред държавни служители в Изпълнителна агенция по околна среда, разработената в рамките на проекта Методика за оценка на риска от възникване на природни пожари с придружаващ риск-регистър на факторите за възникване и развитие на горски пожари. Методиката позволява прилагане в конкретни целеви територии и чрез нея реално се осъществява подкрепа при изпълнението на национални стратегически решения за адаптация към климатичните промени в отговор на усилията на Европейската комисия  за синергия между европейските и национални политики в управлението на риска от пожари, мониторинг на риска и трансфер на знания. Предстои представяне и пред други отговорни институции като МОСВ, РИОСВ, НСЗП, ИАГ, ДНП, ДПП, ДГС, ГДПБЗН, общински и областни администрации в Кюстендил и Благоевград.