Създаване на работеща система за справяне с агресията в училище. Как да приобщаваме учениците, които са застрашени от отпадане

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Участниците да се научат да намаляват влиянието на негативните лидери сред учениците, като използват ресурсите на целия клас и т. нар. „лидери в сянка”;
 • Участниците да придобият практически умения за намеса в спонтанно възникнали актове на агресия;
 • Участниците да разпознават и успешно да разрешават случаите на хронична агресия /упражняване на тормоз/;
 • Учителите да създадат стъпкови модели за решаването на конкретни казуси от тяхната всекидневна практика с агресия и приобщаване на рискови ученици;

Тези цели отразяват следните компетентности, залегнали в Наредба 12 от 01.09.2016 г.

 • Познаване и прилагане на мерки за превенция на отпадането на ученици и на установени негативни прояви; /Приложение 4, ал. II, т. 4/
 • Подпомагане на учениците при конфликтни и ситуации, подходи за справяне, формиране на атмосфера на съпричастност и взаимна подкрепа; /Приложение 2, ал. II, т. 4.6./
 • Взаимодействие между педагогическите специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на децата; /Приложение 2, ал. III, т. 1.4. и 1.5./
 • Установяване и анализиране на проявите на учениците, които могат да доведат до рисково поведение и разработване на програми за ефективни намеси; /Приложение 8, ал. II, т. 2.1./

 

РЕЗУЛТАТИ

 • Придобити умения за разбиране на повече за социометричния статус /влиятелността/ на учениците и как може ефективно да си взаимодействат с положителните лидери;
 • Класните ръководители да са разработили поне четири стратегии за справяне с казуси на агресия или риск от отпадане на ученик, като за целта се мобилизират ресурсите на ученици, учители, педагогически съветници, прихолози, ръководители;
 • Разработят система от дейности от участниците, групови изяви и всекидневни педагогически практики, които да действат превантивно на случаите на агресия и дезинтеграция /тенденции към отпадане от училище/;