ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Професия ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, код 522030

 

Специалност: Газова техника (Код: 5220306)

 • Степен на професионална квалификация: Tрета
 • Ниво по НКР: 4
 • Ниво по EКР: 4
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове: 960
 • Брой часове по теория: 480
 • Брой часове по практика: 480
 • (50 % от часовете от Отрасловата и Специфичната професионална подготовка)
 • Форма на обучение: дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс
 • Минимално входящо образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

 

Специалност: Възобновяеми енергийни източници (Kод 5220308)

 • Степен на професионална квалификация: Трета
 • Ниво на Национална квалификационна рамка (НКР):  4
 • Срок на обучение: До 18 месеца
 • Общ брой часове: 960

От които:           

 • Брой часове по теория: 430
 • Брой часове по практика: 530
 • Форма на обучение: Дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс, съгл. Чл.17, ал.2 от ЗПОО
 • Входящо минимално образователно равнище: Средно образование или придобито

право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 

Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (Код: 5220309)

 • Степен на професионална квалификация: Tрета   
 • Ниво по НКР: 4             
 • Срок на обучение: до 1,5 години
 • Общ брой часове: 960
 • брой часове по теория: 430
 • брой часове по практика: 530
 • Форма на обучение: Дневна
 • Организационна форма: Квалификационен курс
 • Минимално входящо образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование