Травматични преживявания и възрастови кризи от раждането до седем години. /семинар с практическа работа върху казуси/

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Участниците  да разберат кризите като неизменна част от развитието на детето.
 • Да разберат механизма, по който травматичните преживявания от най-ранното детство се отразяват върху живота на човека по-нататък;
 • Да усвоят адекватното и подкрепящо поведение, когато детето преживява възрастова  криза или трамма.

Тези цели отразяват следните компетентности за учители, заложени н Наредба 12 от 01.09.2016 г.

 • Познаване на когнитивното и емоционално  развитие на отделните възрастови групи деца и ориентира своето образователно и възпитателно въздействие към техните индивидуални потребности; /Приложение 2, ал. I, т. 1.3./
 • Учителят да отчита конкретните възрастови, емоционални и когнитивни особености на децата при работата си с тях; /Приложение 2, ал. II, т. 2.1../
 • Да познава причините за неприемливо и асоциално поведение на децата в групата и да прилага адекватни форми за възпитание и въздействие; /Приложение 2, ал. II, т. 4.7./

РЕЗУЛТАТИ

 • Ще бъдат обстойно разгледани поне 5 типични случая на конкретни деца с травматични преживявания и деца, фиксирани в някоя възрастова криза;
 • В следствие на обучението участниците ще разбират особеностите на детските кризи и ще разработят стратегии за справяне с типични кризи;
 • Ще познават типичните проявления на Кризата на раждането, когато детето преминава във външния свят, където животът му изцяло зависи от волята на други хора; На Първата година, когато детето прохожда и започват първите му опити да си служи с речта; „Детския пубертет” на две – две и половина годишна възраст, когато детето за първи път осъзнава своето Аз.
 • Кризата при постъпването в детската ясла, детската градина и в първи клас;
 • Ще подобрят своите способности да се справят с кризи и да подкрепят децата, предизвикващи страх, стрес, тревожност, подтиснатост, паника;
 • Ще осъзнаят в дълбочина причините за поведение на тези деца, към  които им е трудно да намерят път;