Тренинг за комуникативни умения при работа с трудни класове и трудни ученици. Стъпки към овладяване на асертивното общуване.

21 юни 2017

ЦЕЛ

 • Как да създадем работеща система за справяне с трудни класове и ученици?
 • Как да вземем психологическата власт в комуникацията, за да се справим с възникнал педагогически казус /например – проблеми с дисциплината/?
 • Как да отстояваме себе си без агресия, запазвайки добрите отношения с другите /родители, директор, колеги/?
 • Как да привличаме учениците на наша страна, за да работим в спокойна и творческа атмосфера?
 • Как да създаваме партньорски отношения с родителите?

В тренинга ще се отработват практически умения в контекста на следните компетентности, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

 • Осигуряване на позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата; /Приложение 2, ал. II, т. 2.9./
 • Познаване на подходи за създаване на безопасна среда за обучение, възпитание и труд /Приложение 2, ал. II, т. 2.10./
 • Умение за използване на подходящи средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигането на резултати от децата; /Приложение 2, ал. II, т. 3.2./
 • Умение за организиране, координиране и контрол на дейностите по време на преподаването и поддържане на необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа;  /Приложение 2, ал. VI, т. 4.1./
 • Умение за партниране с други педагогически специалисти за решаване на проблемите на класа; /Приложение 2, ал. III, т. 1, всички подточки/

РЕЗУЛТАТИ

 • Участниците умеят да ползват техниките за активна комуникация;
 • Владеят езика на тялото, за да въздействат и упражняват влияние при работа с трудни ученици и трудни класове;
 • Познават техниката на Аз-посланието;
 • Набелязват трудни ситуации от собствената си практика и търсят асертивни решения