Управление и развитие на човешките ресурси

21 юни 2017

ЦЕЛ

  • Основната цел на програмата е участниците в обучението да познават и прилагат подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси
  • Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 
  • Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3 

РЕЗУЛТАТИ

Индикаторите са пряко свързани с постигане на заложените в програмата цели и касаят развиване и надграждане на знания и умения за управление на човешките ресурси. За отчитане на изпълнението и постигане на предвидените индикатори по предварително разработена система за оценка по всички зададени задачи ще се отчитат точки, както следва:

  • При тест с 10 въпроси- 5 точки за всеки.
  • За успешно решена тест се приема получен резултат от минимум 80 процента.
  • За успешно проведено обучени – 80% от участниците с резултат минимум 80 т.