Участие в проекти за подпомагане развитието на институцията

21 юни 2017

ЦЕЛ

Основната цел:

  • Мотивиране за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията

Обща цел: Придобиване на знания и умения за:

  • определяне възможности за финансиране дейността на учебните заведения по Оперативни програми и други донори;
  • подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по Оперативни програми;
  • мотивиране на педагогическите специалисти за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията

Специфични цели:

  • Придобиване на знания и умения за управление на проекти, получили финансиране от ЕС, ЕСФ, Национални програми и други донори.

Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 

Приложение № 5 към чл. 42, ал. 2, т. 4 

Приложение № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5 

Приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 6 

Приложение № 9 към чл. 42, ал. 2, т. 8 

Приложение № 12 към чл. 42, ал. 2, т. 11 

Приложение № 13 към чл. 42, ал. 2, т. 12 

РЕЗУЛТАТИ

Индикаторите са пряко свързани с постигане на заложените в програмата цели и касаят развиване и надграждане на организационната компетентност. За отчитане на изпълнението, по предварително разработена система за оценка по всички зададени задачи ще се отчитат точки, както следва:

  • При 10 поставени практически задачи- 10 точки за всяка.
  • За успешно решена задача се приема получен резултат от минимум 80 процента.
  • За успешно проведено обучени – 80% от участниците с резултат минимум 80 т.