Учението на Берт Хелингер за семейната система. Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици/.

21 юни 2017

ЦЕЛ

Целите на тази програма са както практическо-приложни, така и ценностно-мотивационни.

Тоест:

 • От една страна авторът води обучителната група към осъзнаване на това, какви причини стоят зад трудностите, които имаме с някои ученици и техните семейства;
 • От друга страна ключова цел е участниците да са мотивирани за преодоляването на тези трудности и да развият афинитет и практически умения за работа с родителската общност;
 • Основните цели на програмата са участниците  да подобрят своите компетентности в следните направления, посочени в Наредба 12 :
 • Да познават причините за формиране на агресивно и асоциално поведение и да имат нагласата за създаване на стратегия за противодействие, включваща по адекватен начин родителите; /Приложение 2, ал. II, т. 4.7./
 • Да придобият умения и нагласи за приобщаване на родителите за постигане на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата; /Приложение 2, ал. III, т. 2.1./
 • Да са осъзнати за възможностите си да подкрепят родители на деца със СОП, обучителни трудности или в неравностойно положение; /Приложение 2, ал. III, т. 2.3./
 • Изграждане на положително отношение към личностното си себеусъвършенстване; /Приложение 2, ал. I, т. 2.1./
 • Участниците да отчитат конкретните особености на децата, с които работят; /Приложение 2, ал. II, т. 2.1./

РЕЗУЛТАТИ

 • В края на обучението участниците ще доразвият за себе си следните важни знания, умения и отношения /ценности/:
 • Да разбират в дълбочина първостепенното значение на родителите и семейната система за поведението и вътрешния живот на децата, като осъзнаят и заемат  своето правилно място на учители в системата учител-родител-дете /ученик/;
 • Да разработят практически стъпки за оптимизиране на взаимодействието си с родителите и след това да приложат тези стъпки в практиката си;
 • Да споделят, обсъждат и решават конкретни казуси, свързани с функционирането на системат-учител-родител-дете /ученик