Ученическото самоуправление. Създаване на лидерски умения у децата и демократичен дух в училище /Практически семинар/

21 юни 2017

ЦЕЛ

Целта на тази програма е да се интервенира в следните проблеми, стоящи в българското образование:

 • Подобряване на деловото взаимодействие между учители и ученици;
 • Преодоляване на бариерата, която понякога стои между учители и ученици, така че учителите да намерят своя естествен партньор и съюзник за провеждането на ценни политики в класовете си;
 • Формиране на чувство за гражданска отговорност у учениците;
 • Развиване на лидерските им качества и насърчаване на положителното лидерство;
 • Привличане на учениците в решаването на конкретни казуси;

Това резонира със следните компетентности, заложени в Наредба 12 от 01.09.2016 г.:

 • Съдействие за максималното развитие и изява на на личностния потенциал на всяко дете; /Приложение 2, ал. II, т. 2.7./
 • Насърчаване на учениците за участие във формите на ученическо самоуправление и в обсъждането на въпроси, засягащи училищния живот; /Приложение 2, ал. III, т. 4.10./

РЕЗУЛТАТИ

 • Учителите могат да ползват наученото за работа с учениците за създаване на функциониращо ученическо самоуправление;
 • Учителите имат план за разрешаване на конкретни проблеми във взаимодействие с децата, участващи в ученическото самоуправление;
 • Учителите споделят опит от своята практика, свързани с такова взаимодействие;
 • Учителите се включват активно в подготовката на проект за развитие на ученическото самоуправление в тяхното училище;
 • Учителите могат да насочват енергията на учениците към създаването на обществено значими кампании и работа по благородни каузи;