Архив

liniq3
ЛЯТНА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА – 2017
юни 27, 2017

Готови ли сте и тази година да превърнете ученето в забавление? Защото само при нас ваканционното медийно приключение създава истински приятелства!   Първата за тази година МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА ще бъде от 12 до 16 юли. В рамките на пет дни в групови и индивидуални занимания децата ще могат да творят, да научат повече за медиите и работата на журналистите и разбира се, както досега – да се забавляват. В интервютата, които ще направим заедно няма да спестим неудобните въпроси към възрастните, ще се готвим за публични изяви и ще заснемем всичко интересно около нас. Преподавателите ни и този …

Научи повече sign


Оказване на първа долекарска помощ на пострадал. Прилагане на програми за превенция на рисково поведение. Превенцията на зависимости, агресия, насилие и др.
юни 21, 2017

ЦЕЛ Придобиване на знания и умения за оказването на първа долекарска помощ, прилагане на програми за превенция на рисково за здравето поведение. Специфични цели:  Познаване на изискванията за оказване на първа долекарска помощ на пострадал – Приложение № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5 Изграждане и проявява на положително отношение към грижата и отговорността за учениците, чрез изграждане умения за здравословен начин на живот, потребност от активен живот и хигиенни навици; – Приложение № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5 /2.9/ Придобиване на знания за най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости, агресия, насилие и …

Научи повече sign


Управление на времето. Как да оптимизираме своя работен ден?
юни 21, 2017

ЦЕЛ Участниците да получат познания и практически умения по отношение на функционирането си във времето; И още по-важно – да получат мотивация и практически стъпки, ако нещо в тяхното лично отношение към времето е добре да се промени. Защото всеки от нас знае, какви са неговите проблеми с времето, но ние си стоим в тези проблеми и не знаем какво да правим с тях. Ето как тези цели се отнасят до компетентностите, записани в Наредба 12 от 01.09.2016 г.: Положително отношение към собственото си усъвършенстване; Приложение 4, ал. I, т. 2.1./ и Приложение , ал. I, т. 2.1./ Умения за …

Научи повече sign


Изкуството да комуникираш. Работа в екип и разрешаване на конфликти. Етика, манипулация и конфиденциалност.
юни 21, 2017

ЦЕЛ Работа в екип /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.1,/ Проява на положително отношение към политиките и практиките на институцията, за участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия и включване в реализирането на културни и социални дейности /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.1,1.6/, Работа с родители и други заинтересовани страни / приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, III,т.2/, – Прилагане на информационните и комуникационните технологии в работата,  за подпомагане и мотивиране децата/учениците за формиране на дигитални умения /приложение 2 към чл.42,ал.2,т.1, II, ал.2,2.6/ Прилагане на нормативната уредба и етичните стандарти /приложение 2 към чл.42, ал.2,т.1, IV, т.1,2,3,4/ Обмяна на информация, за презентиране …

Научи повече sign


Системен подход при управлението на училища и детски градини. Основи на екипното взаимодействие в организационната система
юни 21, 2017

ЦЕЛ участниците да намерят отговор на следните въпроси, които често занимават ръководителите на различни организации: Защо хората, работещи в моето училище/детска градина, са толкова напрегнати и конфликтни?; Как да създаваме атмосфера на взаимно приемане и доверие? Как да създавам добре работещи екипи, в които хората взаимно се допълват и има взаимно уважение? Тези цели резонират със следните компетентности, залегнали в Наредба 12 от 01.09.2016 г. Познаване и прилагане на иновативни теории, модели и принципи в управленската практика; /Приложение 3, ал. I, т.1.7./ Утвърждаване на екипен принцип на работа; /Приложение 3, ал. III, т. 1. б./ Познаване на механизмите за създаване …

Научи повече sign


Работа с интерактивни методи. Управление на груповата динамика и груповия процес
юни 21, 2017

ЦЕЛ Учителите да разберат възможностите на интерактивните методи и да бъдат мотивирани да ги използват в работата си; Да разработят в малки групи поднасянето на учебно съдържание чрез интерактивни методи и да получат за работата си обратна връзка от водещия и от останалите участници; Да разберат основните аспекти на воденето на груповия процес и да постигат в работата си едновременно както образователни, така и възпитателни цели; Съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. те ще подобрят следните свои компетентности: Познаване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за учебния предмет, който преподава; /Приложение 2, ал. I, …

Научи повече sign