БОЛНОГЛЕДАЧ

Професия БОЛНОГЛЕДАЧ (код 723020)

Специалност ЗДРАВНИ ГРИЖИ  (код 7230201)

  • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове:660 часа (260 часа теория, 400 часа практика)               
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

Курсовете се провеждат от висококвалифицирани медицински специалисти в реална обстановка. Курсистите получават теоретични знания по анатомия и физиология на човека, общи и специални грижи за болния и етични аспекти при общуването с пациента, семейството му и медицинските специалисти. Формират се практически умения, свързани с физическото удобство и комфорт на болния, грижи за хигиената на стаята и леглото на болния, палиативни грижи.

Пълният курс на обучение (694 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския, което дава възможност за упражняване на професията „Болногледач“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

За професията

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), хосписи, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания. Грижите се предоставят на хора, възстановяващи се след острия стадий на заболяването и хора с увреждания, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти.

В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалистили социалния работник за удовлетворяването на основните потребности, които са общи за всички и са необходими за поддържането на живота и здравето на човека.

Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи болногледачът подпомага човека при удовлетворяване на основните му жизнени потребности, свързани с хранене, хигиена, движение, дишане.

При упражняване на професията от болногледача се изисква да проявява разбиране, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия.

Възможностите за реализация в страната и чужбина са големи. Болногледачите могат да работят в държавни и частни клиники, при различни семейства, които имат нужда от помощ в обгрижването на възрастни или трудноподвижни хора.

В повечето страни трудът на домашните помощници и болногледачите е легализиран и те могат да получават полагащите им се осигуровки.