ЕКОЛОГ

Професия ЕКОЛОГ (код 851010)

Специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (код 8510101)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)  
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Еколог “ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.