ФИНАНСИСТ

Професия ФИНАНСИСТ (код 343010)

Специалност БАНКОВО ДЕЛО  (код 3430101)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:970 часа (460 часа теория, 510 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст:  навършени 16 години

Специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО     (код 3430102)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:964 часа (475 часа теория, 489 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст:  навършени 16 години

Професионална квалификация може да получите по избрана от вас специалност на професията „Финансист“ – „Банково дело“ и „Застрахователно и осигурително дело“.

След завършване на обучението ще познавате нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, ще разбирате и използвате правилно понятията в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, ще познавате организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, ще знаете как да спазвате правилата за съставяне, обработване, сортиране, съхранение и архивиране на документи, ще познавате същността, формите и функциите на парите, ще умеете да прилагате общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията, ще познавате особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело, ще можете да избирате подходящи статистически методи при обработване на информация и данни, ще можете да обработвате работната документация.

Пълният курс на обучение по всяка една специалност дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Финансист е професията на всички времена. Финансите са основа на всяка икономика. Добре управляваните финанси работят не само за собствена полза, но и за обществото като цяло. Това е особено вярно за периоди на криза, когато аналитичната способност на финансистите може да се използва за разработване на подходяща финансова стратегия.

Работата във финансовите отдели е свързана с много задачи – ценообразуване, маркетинг, управление на активи, данъчно планиране, финансови отчети, застраховане, управление на недвижими имоти и т.н.

Добрият финансист трябва да притежава определени лични качества, като стратегическо мислене, логика, способност да мисли в голям мащаб, да анализира разнообразна информация. Гъвкавостта на ума и устойчивостта на стрес могат да му помогнат да преодолее финансови загуби и да реагира адекватно в неочаквани ситуации.

Професията финансист изисква информираност и непрекъснато усъвършенстване на професионалните и личните качества, а също така и детайлно познаване на нормативната уредба.