ГОТВАЧ

Професия ГОТВАЧ (код 811070)

Специалност ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ (код 8110701)

  • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове:660 часа (260 часа теория, 400 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
  • Минимална възраст: навършени 16 години
  • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство

 

Пълният курс на обучение е 662 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Готвач“, могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

За готвачите няма делник, няма празник. Докато всички останали се забавляват и се наслаждават на обстановката и на добрата кухня в заведението, готвачите са „под пара”. Те трябва да дадат най-доброто от себе си, така че доволните клиенти да станат редовни клиенти.

Готвачът приготвя разнообразни ястия, изготвя менюта, създава рецепти за деликатеси, участва при заявките за закупуването на хранителните продукти и подправките, организира работния процес в кухнята. Готвачите отговарят за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция, спазват изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките, следят за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.

В по-малките заведения, които предлагат храна, готвачите сами приготвят всички ястия и гарнитури. В по-големите кухни обикновено те се специализират в приготвянето на определена част от менюто като предястия, салати, рибни специалитети, десерти.

Готвачите трябва да познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с технологията на готварското производство, хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.