ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Професия ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР ( 213070)

Специалност ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН (2130701)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение:до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (364 часа теория, 596 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

По време на курса ще получите познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри като използвате инструментите на съвременни графични програми – Adobe Ilustrator, Photoshop, Corel Draw, In Desing и Quark Xpress, DREAMWEAVER, AdobeFlash. Ще усвоите използването на шрифтове, изображения и цветове, за да създавате графични форми, които да предават правилно посланието на различни продукти на графичния дизайн – печатен дизайн, уебдизайн, анимация, рекламни материали, графична идентичност, продуктов дизайн и др.

Ще се научите да работите с техники за графично проектиране и представяне, да редактирате растерни изображения (снимки, рисувани графики), ще знаете как се прави ретуш на снимка, как става прехвърлянето на части от едно изображение в друго, ще можете да добавяте или премахвате елементи от графика, изображение и т.н., да прилагате компютърна графика, ще можете да работите с компютърни и периферни устройства, ще се научите да изработвате лого и текст, да настройвате цветовете за дизайн и оформление на страници в издателската дейност.

Пълният курс на обучение (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност професията да бъде упражнявана както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.

На базата на образователната програма за тази професионална квалификация са разработени краткотрайни обучителни модули. Модулното обучение е подходящо за хора, които вече имат професионални компетенции – базови или по-задълбочени по „Графичен дизайн” или искат в кратки срокове да надграждат знанията и практическите си умения. След завършването на отделен модул се получава Удостоверение за професионална квалификация.

За професията

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и добре  платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази професия предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн.