ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Професия ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ (код 762010)

Специалност ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ  (код 7620101)

  • ІІ(втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове:660 часа (260 часа теория, 400 часа практика)             
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

 

Пълният курс на обучение е 690 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Изпълнител на термални процедури“, могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата  книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

Изпълнител на термални процедури извършва процедури, като прилага термични или природни фактори според назначенията и под контрола на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и следва оперативните правила и норми за работа в съответното заведение.

Посреща и обслужва клиентите, подпомага ги при тяхното ориентиране и придвижване.

Извършва манипулации и лечебни процедури. Дава информация за услугите, които се предлагат в СПА центъра или здравното заведение. Предлага им варианти за използване на различните уреди. Следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение и консултира клиентите и пациентите. Следи състоянието на пациента по време на самата процедура.

Изпълнителите на термални процедури в лечебните заведения не проявяват голяма автономност при изпълнение на трудовите си задължения. Лекарят изцяло определя лечението и поведението на този персонал. Тяхната инициативност се състои в това, да наблюдават пациента по време на процедурите и при поява на някакви усложнения да информират лекаря. И да предприемат спешни действия, ако ситуацията ги изисква.

Съвсем различна е ситуацията в СПА центровете. В по-голямата част от тях термалните агенти работят самостоятелно. Сами решават какви методики да приложат. Те имат и по-добра предварителна теоретична и практическа подготовка в сравнение с колегите си от лечебните заведения, тъй като имат по-висока образователна степен. Освен това техните пациенти в по-голямата си част са практически здрави и при тях процедурите се правят главно с цел превенция и рекреация.