Kвалификация на педагогически специалисти

liniq3
Предстоящи семинари


Теми:

Лидерски умения, правилно говорене, предотвратяване на проблемни ситуации

Участие в проекти за подпомагане развитието на институцията

Управление и развитие на човешките ресурси

Планиране и управление на делегирани бюджети

Консултирането в училище. Специализирано обучение със супервизия на случаи за училищни психолози и педагогически съветници.

Медиацията в училище. Култура на мира и мирно решаване на конфликти. /Тренинг за придобиване на практически умения/

Стратегическо планиране за развитието на училището. Лидерство и мениджмънт в реализацията на стратегическия план. /Практически семинар/

Ученическото самоуправление. Създаване на лидерски умения у децата и демократичен дух в училище /Практически семинар/

Работа в интеркултурна среда в училище. /Практически семинар/

Прилагане на програма „Дебати” в работата на учителя. Изграждане на умения за публично поведение

Учението на Берт Хелингер за семейната система. Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици/.

Създаване на работеща система за справяне с агресията в училище. Как да приобщаваме учениците, които са застрашени от отпадане

Тренинг за комуникативни умения при работа с трудни класове и трудни ученици. Стъпки към овладяване на асертивното общуване.

Травматични преживявания и възрастови кризи от раждането до седем години. /семинар с практическа работа върху казуси/

Публичност и поддържане на личен и институционален имидж. Работа с източници на информация.

Изискванията за оказване на първа долекарска помощ на пострадал. Прилагане на програми за превенция на рисково поведение. Превенцията на зависимости, агресия, насилие и др.

Работа с интерактивни методи. Управление на груповата динамика и груповия процес

Системен подход при управлението на училища и детски градини. Основи на екипното взаимодействие в организационната система

Изкуството да комуникираш. Работа в екип и разрешаване на конфликти. Етика, манипулация и конфиденциалност.

Управление на времето. Как да оптимизираме своя работен ден?

Оказване на първа долекарска помощ на пострадал. Прилагане на програми за превенция на рисково поведение. Превенцията на зависимости, агресия, насилие и др.