ЛОЗАРОВИНАР

Професия ЛОЗАРОВИНАР (код 621090)

Специалност ЛОЗАРОВИНАРСТВО (код 6210901)

  • ІI (втора) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1 година
  • Общ брой часове: 660 часа (260 часатеория, 400 часа практика)
  • Форма на обучение:  дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация илиУдостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените ЗНП и ЗСООМУП
  • Минимална възраст: навършени 16 години

 

Пълният курс на обучението дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, признато от Европейския съюз, което дава възможност за упражняване на професията „Лозаровинар“ както в нашата страна, така и в други страни от ЕС.