ОФИС – МЕНИДЖЪР

Професия ОФИС МЕНИДЖЪР (код 346010)

Специалност БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ  (код 3460101)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (450 часа теория, 510 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво:придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

Пълният курс на обучение е 960 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Офис-мениджър“, могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

Функцията на офис-мениджъра е свързана с обработката на информационните потоци, координиране и осигуряване на нормалното и безпрепятствено протичане на трудовата дейност в офиса или предприятието. В тази връзка офис-мениджърът съгласува кореспонденцията, спазвайки стандартите, предава и получава информация, работи активно с офистехника и консумативи, отговаря за деловодството и води архив. От него зависи  подобряването на ефективността на работа в организацията. Офис-мениджърът трябва да има добри комуникативни и презентационни умения, способност за работа в екип,  гъвкавост, коректност, толерантност, умения за спазване на етичните норми и фирмените стандарти.