ОФИС – СЕКРЕТАР

Професия ОФИС – СЕКРЕТАР (код 346020)

Специалност АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  (код 3460201)

  • ІІІ (трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение:  до 9 месеца                     
  • Общ брой часове: 960 часа (496 часа теория, 464 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен клас от средното образование или средно образование
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

Пълният курс на обучение е 960 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Офис-секретар“, могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудова книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

За да сте професионалист, трябва да притежавате набор от определени лични качества и не малко познания и умения за работата с офистехника и документация. Необходимо е да умеете добре да организирате работния ден  – не само своя, но и на всички, които зависят от специфичните функции на секретаря. Задължително е да познавате нормативните документи, свързани с дейността и работата на компанията, в която работите.  А когато става дума за ред – да знаете правилата за класиране и архивиране на документите. Грамотността е необходимо условияe за тази професия, както и добрите комуникативни умения.