ОХРАНИТЕЛ

Професия ОХРАНИТЕЛ (код 861010)

Специалност БАНКОВА ОХРАНА (код 8610101)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (375 часа теория, 585 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво:придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст:  навършени 16 години
 • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
 • Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

 

Специалност ЛИЧНА ОХРАНА (код 8610102)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво:придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст:  навършени 16 години
 • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
 • Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

 

Специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА (код 8610103)

 • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
 • Срок на обучение: до 1,5 година
 • Общ брой часове:960 часа (380 часа теория, 580 часа практика)     
 • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
 • Обучението се удостоверява съсСвидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
 • Минимално входящо образователно ниво:придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • Минимална възраст:  навършени 16 години
 • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство
 • Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

 

За професията

За да сте добър охранител е необходимо да имате широк спектър от знания и умения за превантивна дейност по безопасността на охраняваните обекти и за адекватно отблъскване на всякакъв род нападения, за спасяване на хора и имущество при бедствия и аварии и други. При нормални условия физическата охрана на обекти се осъществява чрез наблюдение, прилагане на пропускателен режим, употреба и реакция на сигнали от техническите системи и средства за охрана. Професията изисква носенето и употребата на огнестрелно оръжие при крайна необходимост, както и сътрудничество и комуникация с правоохранителните органи. Това определя и спецификата на професионалната подготовка.

Пълноценното изпълнение на професионалните задължения изисква редица личностни качества като наблюдателност, бързи рефлекси, отлично познаване на правните и предохранителните норми за дейността, перфектно владеене на техническите средства и личното оръжие, умение да се поема риск, лоялност и конфиденциалност, мотивация и нагласа в съчетание с отлична психофизическа подготовка и устойчивост на напрежение и продължително натоварване.