ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код 344030)

Специалност ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО  (код 3440301)

  • ІІІ(трета) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 1,5 година
  • Общ брой часове:960 часа (463 часа теория, 497 часа практика)     
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно равнище: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

След завършване на курса ще познавате отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност. Ще познавате счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане. Ще·познавате нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и ще разбирате необходимостта от проследяване на промените в тях. Ще познавате образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното изготвяне. Ще можете да подбирате статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние.

Ще знаете характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация. Ще можете да спазвате изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти във фирмите или организациите. Ще познавате документооборота на стопанската дейност и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси. Ще познавате изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на фирмите.

Ще можете да съставяте, обработвате, сортирате и съхранявате счетоводна документация. Ще можете да работите със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.

Пълният курс на обучение е 960 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За индивидуално и дистанционно обучение по професия „Оперативен счетоводител“, могат да кандидатстват курсисти, които имат 6 /шест/ месечен трудов стаж, удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка (според чл.40 от ЗПОО).

За професията

Всяка фирма има нужда от счетоводни услуги. Това превръща професията в една от най-търсените.

За някои хора счетоводната материя може да бъде изключително сложна и неразбираема, а за други да бъде лесна и интуитивна. Това зависи от личните заложби, интересите, нивото на образованието, сферата на досегашната работа. Като всяка професия – и тази се учи.

За тази професия са необходими умения за аналитично мислене, наблюдателност и добра памет за закони и наредби. Това са неща, които се развиват през целия живот. Тънкостите на професията са много и разнообразни. Те се придобиват с опита, но и с постоянно обучение, което продължава през цялата кариера. Стриктното спазване на законите и професионално- етичните норми също е много важно условие за израстване в професията. Пътят към успеха не е лек, но всеки добър счетоводител има своята възможност за добър успех.