ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

Професия ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР (код 482030)

Специалност ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ  (код 4820301)

  • І (първа) степен на професионална квалификация
  • Срок на обучение: до 6 месеца                     
  • Общ брой часове:300 часа (80 часа теория, 220 часа практика)   
  • Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна
  • Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение
  • Минимално входящо образователно ниво: завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
  • Минимална възраст:  навършени 16 години

Пълният курс на обучение е 300 часа и дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Завършилите обучение по професията „Оператор на компютър” могат да заемат длъжности, съответстващи на широк спектър от професии – машинописци, помощен персонал, обработващ статистическа, счетоводна или друга текстова информация, персонал за работа с клиенти.

Придобилият първа степен от професионална квалификация по професията „Оператор на компютър” може да продължи обучението си в други професии от втора или трета степен на професионалната квалификация, а именно: Офис-мениджър, Офис-секретар, Сътрудник в малък и среден бизнес и още много други.